Trivselregler

Vi har en del regler som berör hur vi ska bo i den fastighet vi delar med varandra. Vi i styrelsen vill särskilt påminna om att visa hänsyn till varandra och värna om varandras trivsel. Styrelsen finns som hjälp om ni har frågor kring dessa regler men kom ihåg att prata med varandra, ni är ju grannar.

1. Bostadsrättshavaren skall vara aktsam om och vårda egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.
 
2. Om det i lägenheten uppstår en sådan skada, att dess avhjälpande ej kan
uppskjutas, skall styrelsen eller vicevärden omedelbart underrättas härom.
Anmälan skall även göras om vattenkranar visar sig otäta eller om avlopp blivit tilltäppta.
 
3. I lägenheter får inte utföras sådant arbete som kan störa övriga lägenhetsinnehavare eller bedrivas yrkes- eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.
 
4. Sophantering skall ske enligt anvisningar.
 
5. Ingen förvaring får ske i trapphusen.
 
6. Vintertid skall tillses att frysskada på vattenledning ej uppstår på grund att fönster eller dörr lämnats öppen.
Vattenkran får ej lämnas öppen, detta gäller även om vattnet är avstängt.
 
7. Om djur bor i lägenheten skall dessa tillses så att de inte förorenar, gör ofog  eller för oljud.
 
8. De särskilda föreskrifter som gäller TV-anläggningen skall följas.
Uppsättning av parabolantenner får endast ske efter godkännande av styrelsen. Ansökan ska vara skriftligen.
 
9. Markiser, altaner, plank, staket och balkonginglasning, samt övriga anordningar, får uppsättas endast om de beträffande färg, form och utförande i övrigt godkänts av styrelsen.
 
10. Montering av armaturer, vädringshängare, markiser o dylikt i putsad fasad får ej göras utan styrelsens godkännande. Ett ingrepp i fasader av puts kan påverka dess täthet. Vid håltagning i fasaden måste hålen tätas med åldersbeständig fogmassa, som är godkänd för att appliceras på putsade ytor. Infästningen får inte vibrera i fasaden för då håller inte fogmassan. Styrelsen har rätt att anmoda medlemmen att demontera felaktigt monterad utrustning i putsad fasad eller utföra demontering på medlemmens bekostnad.
 
11. Skyltning genom anslag utom lägenheten får ej ske utan styrelsens  medgivande.
 
12. Bostadsrättshavaren skall rätta sig efter övriga särskilda föreskrifter som  utfärdats av styrelsen.
 
13. Vid utförande av musik eller användande av TV, radio, grammofon eller andra höga ljud i lägenheten efter kl 22.00 och före kl 07.00 skall tillses att andra inte störs av det.
 
14. När det gäller grillning följer föreningen Myndigheten för Samhällets Skydd och Beredskap, MSB rekommendationer.
Träkolsgrillning på balkonger är, om det inte uppenbart kan ske utan att det finns risk att närboende störs, förbjudet på grund av att det ryker och osar.
Gasolgrillning med gasolflaska på högst 2 liter ansluten, och elgrill kan användas på balkongen då det kan ske utan att störa närboende med grill-os.
All grillning är förbjuden på inglasade balkonger som har inglasningen stängd.
Skälen är att ventilationen är för dålig och att brandbelastningen ökar.
 
Rökning på balkonger, uteplatser och terrasser skall undvikas emedan lägenheternas friskluftsintag finns vid balkonger och sovrum.
 
15. Undvik att gå och cykla över gräsmattor och planteringar. Framförande av motorfordon över gräsmattor och planteringar får ej förekomma.
 
16. Dessa ordningsregler skall likaså iakttas av bostadsrättshavarens familj och gäster eller dem som av honom inryms i lägenheten.
819