BRF Ångkvarnen 2

Nu på facebook

Ni är alla varmt välkomna att följa vår Facebook sida Brf Ångkvarnen 2 för snabbare uppdateringar.

Inlägg från Brf Ångkvarn 2

Kopia av inlägget i sin helhet

Yttrande över detaljplan för Ångkvarnen

PBN 2016-000384

De boende i Bostadsrättsföreningen Ångkvarnen 2 i Uppsala är närmaste granne med planområdet och vi har erhållit detaljplanen för kvarteret Ångkvarnen för samråd. Vår fastighet och de boende i föreningens lägenheter berörs i hög grad av den tänkta nybyggnationen, särkilt de lägenheter som ligger utmed Ångkvarnsgatan mellan Siktargatan och Hugingatan. Vi ser fram emot och ställer oss i stort sett positiva till den utveckling av planområdet som förslaget innebär. Vi vill dock framhålla följande. Kommunstyrelsen antog år 2009 ett program för Kungsängen. I programmet anges bl.a. att byggnadshöjden generellt bör begränsas till högst sex våningar plus en indragen takvåning. Nu föreslås högre bygghöjder på nybyggnationen med motiveringen att det är önskvärt med en större variation av hushöjder i området då stadsbyggnadsidealen förändras med tiden. Vi undrar för vem det är önskvärt och vems ideal är det som har förändrats. Inget eller mycket lite sägs hur de angränsande fastigheterna kommer att påverkas av ett genomförande av planförslaget.

Solinstrålningen

Solinstrålningen i gaturummet och i bostäder har mycket stor betydelse för trivseln och välbefinnandet. De föreslagna byggnadernas höjd från gatan påverkar skuggningen och upplevelsen i gaturummet. Vissa gator ska få "stadsliknande karaktär", vilket betyder att de ska bli smala. Byggnadernas höjd och placering avgör hur solinflödet möjliggörs. Det gäller inte minst den del utmed Ångkvarnsgatan där vår fastighet är belägen. Som förslaget är utformat hindras solinflöde för de nedre våningarnas lägenheter på ett icke acceptabelt sätt. De nedre lägenheterna kommer i skugga i stort alla tider under dagen året runt. Endast under högsommartid kommer solen nå dessa lägenheter (ca. klockan 12:00 - 16:00 den 15 juni). De föreslagna husen utmed Ångkvarnsgatan mellan Siktargatan och Islandsgatan är för höga och gatan för smal. Här måste därför placeringen av huskropparna och dess höjd anpassas så att solinflödet inte minskar eller försvinner helt från våra lägenheter. De befintliga bostäderna bör inte "byggas in" av de nya fastigheterna. De nya fastigheterna bör istället anpassas och trappas ner i sydvästlig riktning mot Fyrisån. Se vidare 3D-modellen.

Trafik och luftföroreningar mm

Planförslagets genomförande kommer att medföra väsentligt ökad fordonstrafik i området. I jämförelse med nuläget visar utredningen att halterna av partiklar, PM10, kommer att öka längs Ångkvarnsgatan, Sågargatan och Industrigatan. Ökningen beror på förtätningen av den höga bebyggelsen vilket minskar utvädringen av luftföroreningar i gatunivå. En ökning av trafiken och luftföroreningarna kan därutöver förväntas öka på grund av den tilltagande genomfartstrafiken inte mist sedan Tullgarnsbron färdigställts. Ökade luftföroreningar kan inte accepteras. Vi vill se en bredare Ångkvarnsgata som inte bara medför bättre solinflöde, utan också ökar utvädringen. Det bör dessutom klart framgå att träd ska placeras utmed Ångkvarnsgatan vilket ökar trivseln och som också kan ta upp en del av föroreningarna. Det bör vidare klart utsägas att trafiken på Ångkvarnsgatan ska regleras, t.ex. genom att denna görs enkelriktad i nordvästgående riktning, görs till återvändsgata eller att fordonstrafik förbjudes helt mellan Siktargatan och Islandsgatan utom för taxi och behörig trafik (boende i fastigheterna). Det kan minska avgasutsläppen här och öka förutsättningarna för gående och cyklister. Det är inte heller lämpligt att Ångkvarnsgatan smalnar av i nordvästlig riktning, först vid Siktargatan och därefter vid Hugingatan. Det kommer att hindra och försvåra framkomligheten inte minst då här tillkommer garageuppfarter och en förskola. En bredare gata förbättrar in- och utfart från befintliga och tillkommande garage under fastigheterna. För bostadsrättsföreningens Ångkvarnen 2 i Uppsala styrelse och för föreningens boende.

Mats Åhlund

Laddstolpar

Vi har en hel del laddstolpar som står outnyttjade och det finns några grannar som behöver. För att inte göra ytterligare investeringar när lösning redan finns tillgänglig ber vi er vara öppna för att byta pplats om det skulle efterfrågas. TACK!

Rensning på gården

Det är nu överrenskommet med Ångkvarn 1 att boservice kontinuerligt kommer rensa gården från leksaker odyl. SE TILL ATT TA TILLVARA DET NI VILL HA KVAR!

Restaurangens musikkvällar

Styrelsen har beviljat restaurangen får ha live musik fram till kl 23 under musikkvällarna.807
846
847