Saneringsarbete avloppsläckage

På grund av avloppsläckaget måste samtliga förråd och övriga utrymmen i den berörda delen saneras. Detta kräver tillgång till alla utrymmen. Ett eller några förråd åt gången kommer att tömmas, saneras och återställas. För att detta skall kunna genomföras krävs nycklar till alla förråd.

Plastmattorna på golven kommer att tas ut och tvättas/saneras. Golv och del av väggar och gallerväggar rengörs. Den som själv önskar tömma sitt förråd måste tänka på att mattan kan lyftas bort. Vi räknar med att saneringsarbetet kommer att inledas under vecka 49 och vi kommer därför att snarast samla in nycklar till berörda förråd. Insamlingen kommer att påbörjas denna vecka. Nycklarna kommer att behövas under hela saneringsperioden och kommer att återlämnas efter fullgjord sanering. Ulla Hultsröm samlar in nycklarna i trapphus 16 och Christian Nyberg i trapphus 14. Räkna med att saneringen tar veckor i anspråk. Under den tiden kan det vara svårt att komma åt sitt förråd.

Info detaljplan Ångkvarnen

Uppsala kommun har bjudit in till ett informationsmöte angående utbyggnation av kvarteret Ångkvarnen, nuvarande Lantmännens område.

Tid: 18 september, kl 18:00
Plats: Stationsgatan 12, våning 4

Vi uppmuntrar alla våra medlemmar att ta del av informationen. Synpunkter efter informationsmötet kommer summeras av styrelsen för ett inlägg i samrådshandlingen.

Detaljplan Nybyggnation Ångkvarnen; www.bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/detaljplan-for-angkvarnen/?hide-cookie-alert=St%C3%A4ng


807
840